Panel dyskusyjny

Prawo gospodarcze ogólne

Strona główna / Prawo gospodarcze ogólne

konsultowane akty prawne

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), informujemy iż Administratorem danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, NIP 5260251368, KRS 0000103276. Dane osobowe są przetwarzane przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach Projektu Monitorowanie Prawa Gospodarczego przez Organizacje Rzemiosła, realizowanego w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności w celu zamieszczania i analizowania opinii odnośnie konsultowanych aktów prawnych oraz dla celów statystycznych. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w razie stwierdzenia nieprawidłowości, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakladce “Polityka Bezpieczeństwa”. Kontakt z Administratorem tel. 22 50 44 276, e-mail: zrp@zrp.pl, Inspektor Ochrony Danych: tel. 22 50 44 222, 606 242 282, e-mail: odo@zrp.pl. Dalsze korzystanie z serwisu i informacji zamieszczonych na stronach www Związku Rzemiosła Polskiego oznacza akceptację postanowień Polityki Bezpieczeństwa ZRP i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie regulacji RODO.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego ochronie zdrowia i promowaniu prozdrowotnych zachowań polskich konsumentów. Zdaniem ustawodawcy postulowane rozwiązanie ograniczy stale rosnący problem nadwagi i otyłości społeczeństwa. W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty na następujące produkty: napoje zawierające cukier lub substancje słodzące, napoje alkoholowe w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 300 ml i na reklamę suplementów diety. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
Utworzono: 24.01.2020 r.
Dołącz do dyskusji >>

konsultacje zakończone

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rząd przedstawił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Głównym celem projektu jest wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy, stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Proponuje się jednak, aby obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach.

Utworzono: 27.05.2019 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Rząd rozpoczął konsultacje Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, nazywany inaczej Pakietem Przyjaznego Prawa, wprowadzić ma szereg zmian w obowiązkach regulacyjnych dla przedsiębiorców oraz innych zmian w prawie gospodarczym.
Jedną z najważniejszych zmian dla środowiska rzemiosła jest zmiana definicji rzemieślnika. Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz jednoosobową spółkę kapitałową, jeżeli jest ona MŚP. Warunkiem jest to, aby wszyscy wspólnicy mieli kwalifikacje zawodowe. Warunek ten w przypadku spółek osobowych nie dotyczy wspólników będących członkami rodziny - małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (wstępnymi lub zstępnymi). Oznacza to, że w przypadku rzemieślniczych spółek kapitałowych (spółek z o. o.), najpopularniejszych spółek powstających w miejsce firmy osoby fizycznej, działalność będzie ograniczona tylko do jednoosobowej spółki.
Utworzono: 29.03.2019 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Głównym celem ustawy jest likwidacja podatku PIT dla osób do 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Projekt jest uzasadniony ważnym interesem publicznym, jakim jest stworzenie impulsu dla zatrudnienia osób młodych i tworzenia miejsc pracy. Ustawodawca powołuje się na podobne rozwiązania w innych krajach, które jednak nie mają tak szerokiego oddziaływania – głównie skierowane są do osób uczących się lub które są długotrwale bezrobotne.

Utworzono: 12.06.2019 r.
Dołącz do dyskusji >>

Ustawa o rachunkowości - Sprawozdania elektroniczne

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła zmiany w przekazywaniu sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Zmiana wynika z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, który stanowi, że sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będą musiały być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie zbliżonym do JPK. Aby wypełnić obowiązek, który wynika ze wspomnianego przepisu konieczne jest użycie oprogramowania księgowego, które posiada odpowiednią funkcjonalność. W praktyce rodzi to jednak duże problemy. Na razie oprogramowanie księgowe jest jeszcze opracowywane przez producentów i nie posiada pełnych funkcjonalności. Można próbować dostosowywać jednostkowo opracowane systemy księgowe, ale nie zawsze jest dostępne wsparcie informatyków, po przystępnych cenach.
Utworzono: 15.02.2019 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Rząd skierował do Sejmu ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym do osób fizycznych. Głównym celem zaproponowanych zmian jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez ponad dwukrotne podwyższenie kosztów pracowniczych. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje również obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%.
Utworzono: 22.08.2019 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło propozycję zmian w kodeksie karnym skarbowym, który funkcjonuje od roku 1999 r. Według wnioskodawcy projekt ma służyć ograniczeniu szarej strefy gospodarczej, która ma sięgać od 12 do 14 % PKB i poprawić poziom wpływów do budżetu państwa. Potrzeba zmian ma wynikać również z faktu, że ostatnia większa nowelizacja tego dokumentu została przeprowadzona w roku 2005 - zebrane od tego czasu przez organy skarbowe, sądy oraz inne służby doświadczenia mają przemawiać za potrzebą nowelizacji tego aktu prawnego.
Utworzono: 15.01.2019 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło nową propozycję ustawy, która ma regulować rozliczenia między przedsiębiorcami.
Projekt ustawy ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom firm, które uważają, że jedną z barier ich rozwoju są zatory płatnicze. Ma to przede wszystkim uchronić mniejsze przedsiębiorstwa, które są w gorszej pozycji w stosunku do dużych podmiotów i nie mogą skutecznie egzekwować należnych im płatności. Według danych niektóre opóźnienia w płatnościach mogą sięgać nawet do 190 dni, co oznacza, że duże firmy kredytują się u małych.
Utworzono: 25.09.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni została uchwalona w styczniu 2018 r. Na spotkaniu Rady Dialogu Społecznego została przedstawiona informacja na temat funkcjonowania ustawy i jej skutków. Zgodnie z przekazanymi na spotkaniu informacjami możliwa jest nowelizacja ustawy, która nie zmieni generalnego ograniczenia handlu w niedzielę, ale zmieni lub doprecyzuje niektóre przepisy. Jednym z dyskutowanych zapisów jest ocena, czy dana działalność jest możliwa w dni ograniczające handlu na podstawie kategorii „przeważającej działalności". Każdy przedsiębiorca, wpisując swoją działalność do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, musi podać, czym się zajmuje.
Utworzono: 25.04.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawiera propozycje kolejnych zmian w systemie podatkowym. Zgodnie założeniami do projektu ma na celu zarówno o zwiększenie czytelności i precyzji istniejących przepisów, czyli uczynienia ich bardziej „przejrzystymi”. Drugim celem regulacji jest uszczelnianie systemu podatkowego między innymi poprzez zablokowanie mechanizmów służących unikania płacenia podatków poprzez planowanie podatkowe z użyciem schematów podatkowych, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
Utworzono: 29.08.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa

Rząd przedstawił projekt ustawy Ordynacja Podatkowa, który zawiera propozycje nowych uregulowań pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego i ma celu zastąpienie obowiązującej od 1997 r. ustawy, która była wielokrotnie od tego czasu zmieniana i według autorów projektu nie spełnia już standardów. Projekt jest obszerny i liczy sobie około 300 stron.
Utworzono: 24.07.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>

Koncepcja zmiany prawa zamówień publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło nową koncepcję prawa zamówień publicznych i rozpoczęło proces konsultacji.
Głównym celem proponowanych zmian w jest poprawa jakości zamówień publicznych, konkurencyjności, innowacyjności. Prawo zamówień publicznych ma być elementem polityki rozwojowej państwa.  Zmiana w prawie zamówień publicznych ma na celu zmianę logiki zakupów i odejść od filozofii „szybko i tanio” na rzecz innych elementów jak np. innowacyjność czy o charakterze środowiskowym.

Utworzono: 11.06.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne

W ostatnich dniach Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło nową propozycję ustawy, która ma doprowadzić do zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne dla części przedsiębiorców, tzw. „Mały ZUS dla Małych firm”. Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. W wyniku wprowadzenia planowanych zmiana ta sytuacja się zmieni. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Oszczędności przedsiębiorcy będą zależeć zatem od jego rocznych przychodów.
Utworzono: 10.05.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Zmiany w warunkach inwestowania i rozszerzenie grupy przedsiębiorców, dla których dostępne będzie wsparcie jest celem rządowego projektu ustawy „ O wspieraniu nowych inwestycji”. Zgodnie z planami rządu preferencyjne wsparcie ma być skierowane również do przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Obecnie wsparcie dla nowych inwestycji jest dostępne tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych i jest skierowane głównie do dużych inwestorów, ponieważ o wsparciu dla inwestora decydowały poniesione nakłady i liczba utworzonych miejsc pracy. To podejście ma się zmienić i nowe rozwiązania mają wejść w życie już w 2018 roku.
Utworzono: 07.02.2018 r.
Przeczytaj dyskusję >>

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Rozpoczęły się pracę rządu nad projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Projekt ma na celu stworzenie odrębnego funduszu, na którym będą gromadzone fundusze będące później dodatkiem do emerytury. Wprowadzenie funduszu ma zwiększyć skłonność Polaków do oszczędzania i przy okazji ma doprowadzić do wzrostu kapitału na inwestycje ze środków krajowych. Plany rządu i intencje zawarte w projekcie są słuszne ponieważ mają doprowadzić do poprawy sytuacji przyszłych emerytów, ale ich wprowadzenie będzie wiązało się z obciążeniami dla przedsiębiorców, ale także i pracowników.
Utworzono: 23.02.2018 r.
Przeczytaj dyskusję >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rząd proceduje kolejne nowelizacje w ustawach podatkowych, które będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców. Główne zmiany, ważne dla przedsiębiorców, będą dotyczyły zmiany zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabywanych w drodze darowizny i w spadku wprowadzonych w październiku 2017 r. Proponowane zmiany złagodzą wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymywanych w drodze spadku lub darowizny.
Utworzono: 08.02.2018 r.
Przeczytaj dyskusję >>

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Obecnie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Dokument ma rozwiązać problem funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy, który prowadzi działalność na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej. W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią właściciela,  de facto, kończy się żywotność prowadzonej przez niego firmy. W praktyce nie ma możliwości dokonywania bieżących działań jak np.: sprzedaż towarów i świadczenie usług oraz regulowanie zobowiązań wobec pracowników oraz kontrahentów. Rozstrzygnięcia spadkowe najczęściej trwają długo...
Utworzono: 01.02.2018 r.
Przeczytaj dyskusję >>

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookmenu