Warsztaty

Harmonogram warsztatów

1. 18-19 kwietnia 2018 r. - Pierwsze warsztaty konsultacyjne, Hotel "Brda", Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94
2. 18-19 października 2018 r. - Drugie warsztaty konsultacyjne, Hotel "Skalny", Zakopane, ul. Pardałówka 3b
3. 11-12 kwietnia 2019 r. - Trzecie warsztaty konsultacyjne, Boutique Hotel's, Wrocław, ul. Kwiska 1/3
4. 22-23 października 2019 r. - Czwarte warsztaty konsultacyjne, Hotel Blick, Gdynia, ul. Jana z Kolna 6

relacja z warsztatów w GDYNI - 22-23.10.2019

W dniach 22-23 października 2019 r. w Gdyni w Hotelu Blick odbyły się czwarte warsztaty konsultacyjne prowadzone w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła". Były to ostatnie warsztaty w ramach tego projektu.

Podczas dwudniowych warsztatów omówiono cztery akty prawne:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Projekt ustawy o zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Warsztaty zorganizowano w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla umożliwienia konsultacji przepisów prawa dotyczącymi prawa gospodarczego mającymi wpływ na działalności mikro i małych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm rzemieślniczych. W warsztatach brali udział właściciele i dyrektorzy firm rzemieślniczych oraz przedstawiciele środowiska samorządu gospodarczego rzemiosła, w tym członkowie Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego, izb i cechów rzemieślniczych. Nadto w warsztatach uczestniczyli eksperci merytoryczni Związku Rzemiosła Polskiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Podczas dyskusji zauważono, że wynagrodzenie często w umowach o pracę jest określone w kwotach netto, tymczasem wynagrodzenie powinno się podawać jako wynagrodzenie brutto, w innym przypadku może być to mylące w momencie stosowania ulg w podatku dochodowym. Jedni uważali, że powinno się dążyć do zmniejszenia klina podatkowego poprzez zmniejszenie składek na ZUS, gdyż obecnie składki te nie są przeznaczane na to, na co powinny. Inni - by nie zmniejszać składek ZUS, a zamiast tego zrewidować skalę podatkową tak by było 5 szczebli podatkowych. Przytoczono postulaty zgłaszane w czasie obrad Rady Dialogu Społecznego, gdzie powszechnie krytykowano proponowaną ustawę, także ze strony związków zawodowych, widzących nieuzasadnione nierówności w wynagrodzeniach, które ustawa ta spowoduje. Zwolnienie będzie dotyczyło także osób zarabiających bardzo dużo. Projektowana ustawa nie jest atrakcyjna dla pracodawcy poszukujących na rynku nowych pracowników. Zaproponowano system stażowy, poprzez gratyfikację w formie np. bonów stażowych dla pracowników uczących się. Proponowana ustawa nie wciągnie młodych ludzi na rynek pracy, dlatego należy tą ustawę ocenić jako rozdawnictwo.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw: Zwrócono uwagę, na to że od kilku lat Sejm ustanawia coraz to nowe niespójne ze sobą przepisy. W przypadku tej ustawy złamano ważną zasadę, by podatków nie zmieniać w ciągu roku. Mamy bałagan w podatkach PIT, CIT, w kasach fiskalnych. Księgowe mają różne opinie co do tego jak wdrażać nowe regulacje, wprowadza się penalizację w przypadku przekroczeń terminów i w przypadku innych uchybień w pracy przedsiębiorców. Większość przepisów tworzy się z myślą o dużych przedsiębiorstwach, tymczasem zdecydowana większość firm to firmy małe i mikro. Dodatkowe koszty dla pracodawców będą generowane gdy pracownik zdecyduje się na udział w PPK, rząd rozpatruje zmianę, tak by nie była wymagana deklaracja pracownika. Ustawa rodzi wątpliwości na gruncie zgodności z konstytucją, jako że wprowadza zróżnicowanie w pozycji różnych grup kierując się kryterium wieku.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej: Przedstawiciele środowiska krytycznie oceniali wymóg instalacji autoklawów i dużego zaplecza sanitarno-higienicznego w małych salonach oraz konieczności dodatkowego szkolenia załogi. Firmy zmusza się do ponoszenia wysokich kosztów sprzętu jak np. sterylizatorów wartości 5 000 zł każdy i innych drogich i mało przydatnych urządzeń. Nierozsądny jest także zapis by dla jednego klienta stosować sprzęt tylko jeden raz. Dodatkowa ewidencja odciąga pracownika od pracy. W przypadkach wkładania grzebieni do autoklawów będą one ulegały zniszczeniu. Nożyczki i grzebienie nie poddające się zniszczeniu są z kolei bardzo drogie. W dyskusji zgłaszano podejrzenia, że nowe przepisy i wymagania wynikają z działań lobbingowych ze strony dużych, sieciowych zakładów fryzjerskich, stąd m.in. wymóg wprowadzania autoklawów. Zamiast szukać przyczyn zakażeń w szpitalach, bezzasadnie obciąża się małe zakłady fryzjerskie. Niesłusznie dla ustawodawcy problemem jest używanie narzędzi ostrych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw: Zwrócono uwagę na to, że nieznane są szczegółowe rozwiązania jak powinno się zachować w określonych sytuacjach, jak np. w przypadku faktoringu, czy w przypadku płatności w walutach obcych. Biała lista podatników VAT już działa co jest korzystne, jednak lista ta nie obejmuje wszystkich podatników. Podkreślono, że split payment obejmuje wszelkie usługi budowlane wartości powyżej 15 000 zł jak roboty budowlane i też sprzedaż części zamiennych do samochodów. Trzeba uważać na jaki rachunek płaci nam kontrahent, gdyż za każdy błąd jeśli nie przekonamy o naszej racji grozi ze strony urzędu skarbowego mandat w wysokości 500 zł. A nowe regulacje narzucają na podatnika obowiązek poddania się karze jeśli okaże się, że dokonał płatności z zastosowaniem mechanizmu split paymentu w sytuacji która w świetle nowych przepisów taki obowiązek narzuca. Krytycznie oceniamy to że przedsiębiorca nie ma się do kogo odwołać od takiej sankcji. W przypadku nie dokonania płatności na rzecz kontrahenta w ciągu 90 dni za fakturę kontrahenta także nie można odliczać wartości tej faktury od kosztów niemożliwa. Podatnicy pytają czy istnieje możliwość podziału faktur o wartości powyżej 15 000 zł na pozycje które podlegają lub nie pod załącznik nr 15. Ciężar odpowiedzialności spoczywa jednak na podatniku. Niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie co należy rozumieć pod pojęciem transakcji, gdyż organy podatkowe rozszerzają to pojęcie na np. umowę leasingu w przypadku jeśli kilka czy kilkanaście transakcji przekracza łącznie 15 000 zł podpada pod split payment. Jeśli usługa budowlana podzielona jest na etapy i wystawiamy faktury częściowe, można bronić pozycji przedsiębiorcy jednak każda próba podziału faktury z której nie będzie jasno wynikało czym jest spowodowana będzie narażona na zarzut, że próbujemy ominąć wymagania split paymentu. Za transakcję należy uznać każdą operację o charakterze działalności gospodarczej, która przynosi zysk. Powinno się uważać na to by przy spilt paymencie wynagrodzenia od umów najmu były płacone za pomocą rachunku. Przestrzegano również innych obecnych na sali przedstawicieli służb finansowo-księgowych, że zgodnie z przygotowywanymi przepisami od nowego roku wszyscy będziemy mogli wystawiać faktury do paragonu tylko wtedy gdy na paragonie jest NIPu. 

Na zakończenie padła propozycja dalszych działań monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła po zakończeniu projektu. Dyskusja dotyczyła propozycji dalszych działań izb rzemieślniczych i ZRP w tym zakresie po zakończeniu projektu POWER jako ważnego działania na rzecz naszego środowiska. Wskazano tematykę oświatową, która jest dla izb ważna na równi z tematyką gospodarczą. Sugerowano potrzebę sygnalizowania potrzeb rzemieślników choćby na portalu internetowym ZRP. Trzeba nadal walczyć o zmiany w prawie, które uwzględniały by potrzeby środowisk MŚP. Drugim palącym problemem są trudności z pozyskiwaniem członków do cechów oraz walka o pozyskiwanie uczniów na egzaminy. Potrzeba doprowadzić do przedłożenia wniosków ze stanowiskiem środowisk rzemieślniczych na najwyższym szczeblu administracji państwowej.
Przyjęto wniosek w sprawie utrzymania portalu konsultacyjnego na stronie internetowej Związku Rzemiosła Polskiego dostępnego na stronie www.rzemioslowprawie.pl, oraz wniosek w sprawie powołania eksperckiej grupy roboczej do spraw polityki gospodarczej w nawiązaniu do już osiągniętych prac w Projekcie Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła.Pobierz program warsztatów

Prezentacje do pobrania

warsztatY WE WROCŁAWIU - 11-12.04.2019

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu w Boutique Hotel's odbyły się trzecie warsztaty konsultacyjne prowadzone w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła".

Podczas dwudniowych warsztatów omówiono sześć aktów prawnych:
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Ustawa o rachunkowości - Sprawozdania elektroniczne.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

Warsztaty zorganizowano w realizacji dalszej części Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu konsultacji monitorowanych przepisów prawnych z przedstawicielami środowiska działaczy samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorców prowadzących firmy rzemieślnicze. W warsztatach udział wzięli eksperci merytoryczni Związku Rzemiosła Polskiego oraz przedstawiciele środowiska rzemiosła.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych: Dyskutanci z uznaniem odnotowali, iż ustawa zmierza do poprawy pozycji MŚP w negocjacjach z większymi podmiotami i obniżenie kryteria potrzebne do uzyskania od niesolidnego kontrahenta nakazu płatniczego, jednocześnie zgłaszano tematy i problemy, które mogą wyniknąć w przypadku wejścia w życie ustawy w obecnym kształcie, takie jak 3-dniowy termin do uregulowania należności w przypadku braku płatności w ciągu 180 dni wydaje się zbyt krótki, ustalenie 120-dniowego terminu przeterminowania oznacza, iż trzeba będzie monitorować wszystkie faktury, każdą z osobna pod kątem wymagalności zobowiązań podatkowych od tych faktur, co w przypadku małych firm nie dysponujących rozbudowanymi działami księgowymi będzie bardzo uciążliwe, a właściciele mikro firm mają problemy z uzyskaniem informacji od dużych, instytucjonalnych dłużników, które nie odpowiadają na monity w sprawie uregulowania płatności, a pytania petentów zatrzymują się częstokroć na wysłuchaniu automatycznej sekretarki na centrali.

Projekt ustawy Kodeks Karny Skarbowy: W dyskusji zwracano uwagę na problematyczny zapis dotychczasowego punktu 14 ustawy UKS, który ma być zmieniony (obecne pkt. 2 nowelizacji), tak że przy ustalaniu warunków spłaty będzie się brać pod uwagę sytuację materialną podmiotu. Zmieniony zapis stawia znak zapytania, czy sąd będzie mógł rozłożyć spłatę na raty. Na mocy nowej ustawy wiele z dotychczasowych wykroczeń będzie traktowane jako przestępstwa karno-skarbowe. Krytyczne oceniano okoliczność, iż wymagalność należności karno-skarbowych będzie wynikać z samych przepisów ustawowych, a nie jak dotychczas z decyzji urzędu skarbowego. Niekorzystnym jest ograniczanie możliwości stosowania instytucji czynnego żalu. Stwierdzano, że powinno się zróżnicować wysokość sankcji dla małych i dużych przedsiębiorców. Nadto działania legislacyjne i operacyjne państwa powinny być skierowane na wykrywalność przestępstw, a nie na zwiększaniu represyjności prawa i podwyższanie kar finansowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: W dyskusji zwracano uwagę na to, że przepisy projektowanej ustawy nie chronią przed nieuczciwymi praktykami i rozwojem szarej strefy w branży skupu i przetwórstwa mięsa. Zbyt dużą odpowiedzialność przerzuca się na firmy skupujące, które ponoszą koszty dostosowania do nowych przepisów, przechowywania próbek i szkolenia personelu co będzie dużym obciążeniem dla mikro firm. Upadek małych firm skupujących może z kolei negatywnie odbić się na rolnikach, którzy będą mieli dalej do punktu skupującego. Poprawnie działający rynek powinien sam promować firmy produkujące produkty wysokiej jakości. Dyskutanci podkreślali także, że zaostrzanie przepisów dotyczących kontroli jakości krajowej w sytuacji gdy przepisy te nie dotyczą żywności sprowadzanej z zagranicy spowoduje nierówne szanse konkurencji wobec polskich przedsiębiorców. Odpowiedzialność za jakość produktów mięsnych powinna być równomiernie rozłożona pomiędzy podmioty skupujące i rolników, producentów.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych: Żywa dyskusja wywiązała się przy omawianiu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, jako że przepisy tej ustawy zawierają regulacje dotykające żywotnych interesów przedsiębiorców. Jak zaznaczali przedstawiciele przedsiębiorców, istotnym i ważnym faktem jest poszerzenie definicji rzemiosła, jednak krytycznie oceniono ograniczenie możliwości szkolenia uczniów w zawodach rzemieślniczych do firm jednoosobowych. Pozytywnie oceniano okoliczność, iż nowe przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia sukcesji za życia właściciela – rzemieślnika. Niezależnie od powyższego uczestnicy warsztatów zwracali uwagę na nadmiernie rozbudowane i nazbyt często zmieniające się regulacje prawa gospodarczego. Mali i mikro przedsiębiorcy na co dzień bardzo zajęci prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa nie mają bowiem czasu ani odpowiednich kadr i środków potrzebnych do tego by na bieżąco śledzić i wdrażać liczne nowe regulacje prawa.

Projekt ustawy o rachunkowości w zakresie zmian dot. przekazywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej: Zwrócono uwagę, że przepis wprowadzany w tak szybkim tempie świadczy o efektywnym działaniu silnego lobby informatycznego. Wiele mikro firm, w tym firm rzemieślniczych nie ma aparatu i wyposażenia w sprzęt komputerowy z najnowszym oprogramowaniem koniecznym do składania sprawozdań finansowych w plikach XML podpisywanych podpisem elektronicznym. Tym bardziej, że nie ma alternatywy i nie można złożyć sprawozdania finansowego w formie papierowej a za nie złożenie sprawozdania podpisanego przez wszystkich członków zarządu grozi karami finansowymi. Przedstawiono także wyniki zorganizowanego przez jedną z izb rzemieślniczych spotkania dla kierowników i księgowych cechów, w czasie którego okazało się, że niektóre cechy nie zarejestrowały jeszcze działalności gospodarczej w Rejestrze Stowarzyszeń KRS i nie prowadzą księgowości w formie elektronicznej. Nierzadko problemem jest nie prowadzenie kasy i brak odpowiedniego oprogramowania. Zdaniem G. Poniatowskiej sprawozdania w formie XML powinno się drukować celem okazania członkom zarządów cechów by wiedzieli co podpisują. Jej zdaniem istnieje potrzeba wizualizacji sprawozdań w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym podpisuje się sprawozdania.

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego: Projekt ustawy rodzi wiele negatywnych emocji. Dyskutanci powszechnie wypowiadali się krytycznie o przepisach stanowiących obostrzenia działalności kancelarii odszkodowawczych co spowoduje znaczne pogorszenie pozycji klientów indywidualnych i naprawczych zakładów warsztatów samochodowych likwidujących szkody. Podkreślano że proponowane zmiany w rezultacie odbiją się na jakości napraw z powodu powszechnego stosowania tanich zamienników oryginalnych części zamiennych. Jeden z dyskutantów zaznaczył aby sami przedstawiciele firm motoryzacyjnych nie zgłaszali się do przetargów z zaniżając ceny oferowanych usług.

Propozycje nowych tematów dla monitorowania prawa gospodarczego: Na podstawie głosów z sali przyjęto propozycję monitorowania projektu nowelizacji ustawy o VAT. Kontynuowana powinna być także problematyka regulacji rynku ubezpieczeń i doradztwa w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych jako bardzo istotna dla wszystkich mikro firm działających w branży motoryzacyjnej. W związku z głosem Pana Jerzy Łęczyckiego i Pana Sałackiego przyjęto do rozpatrzenia projekt rozporządzenie w którym firmy motoryzacyjne mogłyby zgłaszać plany kontaktu z ubezpieczycielami, tak by ułatwić kontakty z ubezpieczycielami, gdyż stanowi to znaczny problem w codziennej pracy warsztatów samochodowych. Także chodzi o to by przepisy zobowiązywały towarzystwa ubezpieczeniowe do udostępniania kosztorysów na podstawie których realizowane są wypłaty w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych. Oddzielnym tematem mógłby być przegląd wyroków sądowych związanych z działalnością firm i stosowania prawa branżowego pod kątem problematycznych regulacji i interpretacji kwestionowanych przez środowisko rzemieślnicze.

Pobierz program warsztatów
Prezentacje do pobrania

relacja z warsztatów w zakopanem - 18-19.10.2018

W dniach 18-19 października 2018 r. w Zakopanem w Hotelu „Skalny” odbyły się drugie warsztaty konsultacyjne prowadzone w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła".

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia założeń i celów warsztatów. W pierwszym dniu skoncentrowano się na trzech aktach prawnych. Pierwszym poruszanym tematem było stanowisko ZRP dot. zmiany ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Prezentacji towarzyszyło podsumowanie opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym. W dalszej części warsztatów omawiano stanowisko ZRP do projekt ustawy Ordynacja Podatkowa. Dyskusja była poprzedzona przedstawieniem wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji, prezentacją opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym praz ogólnych założeń wstępnego stanowiska ZRP. Ostatnim tematem dnia było przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Drugiego dnia warsztaty obejmowały przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, stanowiska do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę oraz dot. Nowego Prawa Zamówień Publicznych. Warsztaty zakończyło omówienie propozycji Związku Rzemiosła Polskiego dot. aktów prawnych będących przedmiotem monitorowania w kolejnym etapie realizacji projektu.

W czasie trwania warsztatów zostały przedstawione wyniki opracowane przez kancelarie ekspertyz , a także wynikających z nich rekomendacji do przedstawionych projektów ustaw. Eksperci merytoryczni desygnowani ze Związku Rzemiosła Polskiego omówili w pracach nad stanowiskami do omawianych projektów ustaw. Komplet ekspertyz i opracowań trafi do administracji rządowej, oraz Parlamentu oraz pozostałych instytucji, które mają wpływ kształtowanie podejmowanych decyzji w sferze prowadzonej działalności gospodarczej. Dyskusja w czasie trwania warsztatów jak i wypowiedzi naszych ekspertów stanowiły doskonała podwalinę do stworzenia nowych stanowisk związku.

Większość czasu pracy podczas warsztatów zajęła ożywiona dyskusja w kluczowych kwestiach takich jak projekt ustawy o Ordynacji Podatkowej czy zmiany ustawy o zakazie handlu w niedzielę, spraw bardzo ważnych dla właścicieli firm handlowych czy produkcyjnych. Dyskutanci – przedstawiciele firm rzemieślniczych, izb, cechów i doradcy prawni zabierali głos ustosunkowując się do prezentacji konsultowanych projektów ustaw. Doceniając cel projektu jakim jest monitorowanie prawa gospodarczego z mikro i małymi przedsiębiorstwami, dyskutanci zwracali uwagę na nadmiernie rozbudowane i nazbyt często zmieniające się regulacje prawa gospodarczego.

W trakcie warsztatów najżywsza dyskusja wywiązała się przy omawianiu projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności. W Polsce do tej pory nie było podobnych regulacji. Były tylko zachęty podatkowe dla przedsiębiorców przekazujących darowiznę w postaci produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację w postaci zwolnień od podatku od towarów i usług. Dyskutanci uznali że dotychczas funkcjonujące rozwiązania za niewystarczające. Generalnie uczestnicy pozytywnie oceniali inicjatywę zmian legislacyjnych w objętym projektami obszarze.

Odnośnie omówienia stanowiska do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność na mniejszą skalę oceniono fakt ,że każde takie rozwiązanie, które obejmuje tylko część przedsiębiorców wprowadza nierówne warunki w prowadzeniu działalności. Odczują je szczególnie najmniejsze podmioty usługowe, działające na prowincji, gdzie różnice ok. 850 złotych w obciążeniach na ubezpieczenia może mieć znaczenie. Składek na własne ubezpieczenia społeczne nie można traktować jak podatku, ponieważ są to składki na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe i nie powinno się ich zasadniczo różnicować, uzależniając, np. od dochodów, czy tym bardziej od przychodów. Zaproponowano kolejne zmiany, uzależniające wysokość składek od osiąganych przychodów. To jest nieracjonalne. Przychody nie mogą stanowić dobrego kryterium do ustalania obciążeń na ubezpieczenia społeczne.

W czasie prowadzenia owocnych dyskusji wielokrotnie był podkreślany głos prezesów izb rzemieślniczych i dyrektorów cechów, dążąc do podniesienia znaczenia środowisk przedsiębiorców w procesie konsultacji prawa gospodarczego. Szczególny nacisk należy położyć na stabilizację i pewność prawa, wskazywano jednocześnie na potrzebę dokonania zmian w omawianych projektach ustaw, poczynając od ustalenia jasnej definicji rzemiosła jako takiego, argumentując że postawienie na rzemiosło, w tym na efektywne, wspierane przez Państwo kształcenia młodzieży w zawodach rzemieślniczych, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju.Pobierz program warsztatów

Prezentacje do pobrania

Relacja z warsztatów w bydgoszczy - 18-19.04.2018

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy w Hotelu „Brda” odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne prowadzone w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła".

Spotkanie rozpoczęło się omówienia założeń i celów realizowanego projektu. Następnie Kierownik projektu przedstawił akty prawne, które były tematem prezentacji i dyskusji uczestników. Na pierwszych warsztatach skoncentrowano się na czterech aktach prawnych:
- Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej;
- Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji;
- Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- Projekt ustawy o Pracowniczych Planach kapitałowych.

Zaproszeni na spotkanie prawnicy z firmy zewnętrznej przedstawili wyniki opracowanych przez kancelarie ekspertyz i wynikających z nich rekomendacji do powyższych projektów ustaw. Natomiast eksperci merytoryczni projektu ze Związku Rzemiosła Polskiego mówili o pracach nad stanowiskami stanowiska do projektów omawianych ustaw, do których wsadem będą opinie i komentarze z portalu konsultacyjnego oraz wnioski z dyskusji prowadzonej podczas warsztatów. Wszystkie opracowania i ekspertyzy trafią do administracji rządowej, Parlamentu i pozostałych instytucji, które mają wpływ na kształtowanie klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zdecydowana większość czasu warsztatowego zajęła bardzo ożywiona dyskusja, głównie w kwestii tak ważnej dla właścicieli firm jaką jest sukcesja. Dyskutanci – przedstawiciele firm rzemieślniczych, izb, cechów i doradcy prawni zabierali głos ustosunkowując się do prezentacji konsultowanych projektów ustaw. Doceniając cel projektu jakim jest monitorowanie prawa gospodarczego z mikro i małymi przedsiębiorstwami, dyskutanci zwracali uwagę na nadmiernie rozbudowane i nazbyt często zmieniające się regulacje prawa gospodarczego. Mali i mikro przedsiębiorcy na codzień bardzo zajęci prowadzeniem swojego biznesu nie mają czasu ani wyznaczonych kadr do tego by na bieżaco śledzić liczne nowelizacje prawa. W trakcie warsztatów najżywsza dyskusja wywiązała się przy omawianiu projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a także projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako że zawarte w tych projektach regulacje dotykają bezpośrednio żywotnych intersów przedsiębiorców. Generalnie uczestnicy pozytywnie oceniali inicjatywę zmian legislacyjnych w objętym projektami obszarze.

W szczególności podkreślano uciążliwość przejmowania przedsiębiorstwa po zmarłym właścicielu firmy zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza, czy w przypadku śmierci udziałowca spółki jawnej, co zawsze spowoduje konieczność ponownego występowania o pozwolenia i decyzje związane z prowadzeniem działalności, skomplikowanym i czasochłonnym procesem wyceny majątku, itp. Odnośnie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych krytycznie oceniano fakt przeniesienia przez ustawodawcę odpowiedzialności na przedsiębiorcę za właściwe informowanie pracowników, prowadzenie dokumentacji i odprowadzanie składek związanych z planami kapitałowymi.

Jak zaznaczali prezesi izb rzemieślniczych i dyrektorzy cechów, dążąc do podniesienia znaczenia środowisk MŚP w procesie konsultacji prawa gospodarczego należy położyć nacisk na stabilizację i pewność prawa, wskazywano jednocześnie na potrzebę dokonania zmian w ustawie o rzemiośle, poczynając od ustalenia jasnej definicji rzemiosła jako takiego, argumentując że postawienie na rzemiosło, w tym na efektywne, wspierane przez Państwo kształcenia młodzieży w zawodach rzemieślniczych, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. 

Pobierz program warsztatów
Prezentacje do pobrania

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookmenu