Panel dyskusyjny

Prawo branżowe

Strona główna / Prawo branżowe

Konsultowane akty prawne

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), informujemy iż Administratorem danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, NIP 5260251368, KRS 0000103276. Dane osobowe są przetwarzane przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach Projektu Monitorowanie Prawa Gospodarczego przez Organizacje Rzemiosła, realizowanego w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności w celu zamieszczania i analizowania opinii odnośnie konsultowanych aktów prawnych oraz dla celów statystycznych. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w razie stwierdzenia nieprawidłowości, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakladce “Polityka Bezpieczeństwa”. Kontakt z Administratorem tel. 22 50 44 276, e-mail: zrp@zrp.pl, Inspektor Ochrony Danych: tel. 22 50 44 222, 606 242 282, e-mail: odo@zrp.pl. Dalsze korzystanie z serwisu i informacji zamieszczonych na stronach www Związku Rzemiosła Polskiego oznacza akceptację postanowień Polityki Bezpieczeństwa ZRP i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie regulacji RODO.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia regulujący szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Jak podano w uzasadnieniu do projektu zmiany mają służyć zapobieganiu szerzenia się chorób zakaźnych (np. żółtaczki typu C) poprzez wdrożenie i zachowanie wysokich standardów sanitarnohigienicznych. Nowe przepisy dookreślą oraz uszczegółowią istniejące regulacje prawne i będą odnosić się do kilku kwestii:
- zdefiniowania i uściślenia obowiązujących pojęć,
- wymagań odnośnie obiektów usługowych i ich wyposażenia,
- warunków świadczenia usług, również poza obiektem,
- sposobów i procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,
- kwalifikacji osób do świadczenia procedur czystości i dekontaminacji,
- postępowania z produktami kosmetycznymi, produktami do zabiegów, produktami biobójczymi służącymi do dezynfekcji.
Wprowadzenie projektowanych regulacji będzie się wiązało z poniesieniem kosztów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, co ma przełożyć się pozytywnie na zmniejszenie zakażeń krwiopochodnych i mniejszą ilość roszczeń odszkodowawczych w stosunku do usługodawców.
Utworzono: 12.06.2019 r.
Dołącz do dyskusji >>konsultacje zakończone

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił nową propozycję ustawy, która ma regulować zasady kontroli jakości nieprzetworzonych artykułów rolno-spożywczych lub mięsa. Nabywcy tych artykułów będą zobowiązani do sprawdzenia wartości poszczególnych parametrów jakościowych lub ilościowych. W projekcie ustawy zostały uregulowane obowiązki związane z rzetelnym sprawdzeniem przez skupującego artykułów rolno-spożywczych lub mięsa oraz przedstawiono nowe wymogi dla laboratoriów, w których będą dokonywane pomiary, m.in. muszą być one zatwierdzone przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ponadto w projekcie wprowadzono przepisy dotyczące zasad kontroli prowadzonych przez odpowiednie organy administracyjne.
Utworzono: 28.02.2019 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

26 października 2018 r. Senat RP skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, który w swoim założeniu ma na celu zwiększyć zakres ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych; wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się przysługującego klientowi roszczenia; wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej; wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zmiany mają na celu uregulowania zasad działania kancelarii odszkodowawczych.
Utworzono: 15.11.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

W kwietniu 2018 r. Sejm rozpoczął pracę nad senackim projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Projekt ma ograniczyć marnowanie żywności w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostatu Polska była na 5 miejscu wśród krajów UE pod względem ilości marnowanej żywności. Wedle szacunków może to być ok. 9 mln ton rocznie. Jak jest wskazane w uzasadnieniu do projektu ustawy z 5% marnowanej żywności odpowiedzialni są sprzedawcy i u nich według twórców ustawy jest duży potencjał do ograniczenia skali marnowania żywności. W Polsce do tej pory nie było podobnych regulacji. Były tylko zachęty podatkowe dla przedsiębiorców przekazujących darowiznę w postaci produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację w postaci zwolnień od podatku od towarów i usług. Projektodawcy uznali dotychczas funkcjonujące rozwiązania za niewystarczające.
Utworzono: 17.05.2018 r.
Dołącz do dyskusji >>

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookmenu