O projekcie

Szerzej o projekcie

Projekt Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16-Usprawnienie procesu stanowienia prawa; Oś priorytetowa-II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Projekt realizowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięgiem obejmie całą Polskę.

Celem głównym projektu jest prowadzenie przez Związek Rzemiosła Polskiego monitorowania prawa gospodarczego online na poziomie krajowym, obejmującego swoim zakresem mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Możliwe to będzie dzięki wdrożeniu modelu monitorowania prawa gospodarczego opartego na nowych metodach i technikach ułatwiających realizację monitoringu zmian prawa gospodarczego w oparciu o informacje udostępniane przez organy administracji rządowej.

W wyniku działań projektowych zostanie opracowany i wdrożony-nie stosowany jeszcze w Związku Rzemiosła Polskiego-model monitorowania prawa gospodarczego, który będzie funkcjonować także po zakończeniu realizacji projektu. Monitoringiem objęte zostanie prawo gospodarcze ogólne i prawo branżowe.

ZRP, jako jedna z reprezentatywnych organizacji pracodawców, członek Rady Dialogu Społecznego, wzmocni znacząco swój potencjał w procesie stanowienia prawa. Efektem czego będzie zwiększenie możliwości dotarcia środowiska do administracji rządowej z uwagami, opiniami i stanowiskami do aktów prawnych przekazywanych do konsultacji społecznych.

Dzięki projektowi eksperci ZRP będą gotowi do włączenia się w
szerszym zakresie w proces opracowywania i modyfikowania aktów prawnych przez administrację rządową. To kolejna szansa na to, że Projekt przyczyni się do zwiększenia skuteczności tworzonego prawa, bowiem kierowane do administracji rządowej stanowiska będą odzwierciedlać opinie dużej części polskich przedsiębiorstw.

W ramach projektu przewidziane są dwudniowe warsztaty konsultacyjne adresowane do ekspertów ZRP i izb rzemieślniczych, zajmujących się prawem gospodarczym oraz do wybranych przedsiębiorców, zrzeszonych w strukturach organizacji rzemiosła. Nabór będzie się odbywał przy zachowaniu zasady równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W czterech planowanych warsztatach przewidziany jest udział 140 uczestników. Podczas spotkań omawiane będą tematy z zakresu prawa gospodarczego, konsultowanego w ramach panelu dyskusyjnego online.

Polityka podatkowa jest jednym z ważniejszych obszarów, mających bezpośredni wpływ na warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym poziomu inwestycji. Dlatego w ramach projektu skupimy się szczególnie na monitorowaniu części tzw. materialnego prawa podatkowego dot. MŚP, czyli ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych; o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; czy o podatku od towarów i usług.

Natomiast w prawie branżowym projekt obejmie przepisy prawne dot. branży spożywczej i motoryzacyjnej.

Końcowym efektem Projektu będzie przygotowanie 20 stanowisk z zakresu prawa gospodarczego, w których zawarte zostaną opinie, sugestie i uwagi zebrane online oraz podczas warsztatów konsultacyjnych.
Więcej informacji  www.zrp.pl

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookmenu