Panel dyskusyjny w ramach projektu

Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności procesu monitorowania prawa gospodarczego obejmującego swoim zakresem mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa przy pomocy metod, technik i narzędzi wytworzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego, ułatwiających realizację monitoringu zmian prawa gospodarczego na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej.

wybierz tematykę konsultacji

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż wobec wejścia w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE L 119.s1, dla zapewnienia pełniejszej ochrony danych osobowych, Związek Rzemiosła Polskiego zaktualizował Politykę Bezpieczeństwa zawierającą zasady, cele, procedury oraz opisy organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, NIP 5260251368, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000103276, (dalej  Administrator). Kontakt z Administratorem tel. 22 50 44 276, e-mail: zrp@zrp.pl,  Inspektor Ochrony Danych: tel. 22 50 44 222, 606 242 282, e-mail:  odo@zrp.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Administratorem danych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do wnoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
Więcej na stronie zrp.pl: LINK

o związku rzemiosła polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, założoną w 1933 roku, działającą na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku. Zrzesza 27 regionalnych izb rzemieślniczych, 477 cechów oraz 180 spółdzielni. Reprezentuje ok. 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2001 roku ZRP posiada status reprezentatywnej organizacji pracodawców, jest członkiem i bierze czynny udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, która stanowi forum współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych. ZRP od wielu lat reprezentuje środowisko polskich pracodawców nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Członkostwo w Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) pozwala na pełne zaangażowanie w europejski dialog społeczny. Wspólnie z organizacjami regionalnymi na co dzień współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Europie i na świecie.
Więcej informacji o nas na: www.zrp.pl

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookmenu