Panel dyskusyjny

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Strona główna / Prawo gospodarcze ogólne / Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dołącz do dyskusji

konsultowany akt prawny

Rząd rozpoczął konsultacje Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, nazywany inaczej Pakietem Przyjaznego Prawa, wprowadzić ma szereg zmian w obowiązkach regulacyjnych dla przedsiębiorców oraz innych zmian w prawie gospodarczym.

Jedną z najważniejszych zmian dla środowiska rzemiosła jest zmiana definicji rzemieślnika. Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz jednoosobową spółkę kapitałową, jeżeli jest ona MŚP. Warunkiem jest to, aby wszyscy wspólnicy mieli kwalifikacje zawodowe. Warunek ten w przypadku spółek osobowych nie dotyczy wspólników będących członkami rodziny - małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (wstępnymi lub zstępnymi). Oznacza to, że w przypadku rzemieślniczych spółek kapitałowych (spółek z o. o.), najpopularniejszych spółek powstających w miejsce firmy osoby fizycznej, działalność będzie ograniczona tylko do jednoosobowej spółki.

Należy podkreślić, że firmy rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Poprzez udział w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości. Jest to oferta dla ponad 211 tys. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania funkcjonują w Belgii i Austrii.

Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle o tytule mistrza i czeladnika. Umożliwi to prezentację przez przedsiębiorców kompetencji, które zostały potwierdzone przez izby rzemieślnicze. Ponadto ustawa ograniczy liczbę wymogów sprawozdawczych oraz listę instytucji, do których trzeba będzie składać różnego typu sprawozdania.

 Wśród innych rozwiązań, które wprowadzi ustawa pojawią się:
• kolejne ułatwienia w sukcesji firm, które uzupełnią już działające rozwiązania prawne,
• ułatwienia dla pracowników gastronomii - będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).
• zachowanie ważności orzeczeń lekarskich - przy zmianie pracodawcy, pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim (w okresie ważności orzeczenia),
• prawo do popełnienia błędu dla początkujących przedsiębiorców. Jest to nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek. 

Prawo do błędu będzie dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Będzie ono obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia). Istotą propozycji jest to, że w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie.

Więcej informacji.
Projekt aktu do pobrania

Dyskusja online

Dodaj opinię

22 odpowiedzi na “Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych”

 1. Dorota Malinowska pisze:

  Zaproponowane zmiany są bardzo korzystne dla środowiska rzemieślniczego i dają większą swobodę w wyborze formy działalności gospodarczej oraz znacznie upraszczają przedsiębiorcom prowadzenie firmy. Niepokojące jest jednak ograniczenie wprowadzone dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Według projektu ustawy przedsiębiorcy-rzemieślnicy, którzy prowadzą działalność ze wspólnikiem lub wspólnikami, nie będą mogli wybrać tej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to krzywdzące, ponieważ spółki z o.o. są chętnie wybierane przez polskich rzemieślników.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 2. Jarosław Romaniuk pisze:

  Od lat zarówno przedsiębiorcy jak urzędnicy krytykują nadmiar regulacji prawnych odnoszących się do określania zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Nadmiar przepisów jest, jak wiadomo, szczególnie uciążliwy dla mikro przedsiębiorstw, w tym dla rodzinnych firm rzemieślniczych nie dysponujących personelem, który na bieżąco śledziłby zmiany ustaw, rozporządzeń i przepisów wykonawczych. Niestety dążąc do poprawiania już istniejących regulacji poprzez kolejne nowelizacje ustawodawca je rozbudowuje, jednocześnie utrudniając jego zrozumienie. Jesteśmy za odejściem od kazuistycznego regulowania wszystkich aspektów życia gospodarczego, dlatego inicjatywę Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w postaci projektu ustawy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, nazywanej także Pakietem Przyjaznego Prawa, przyjmujemy z zadowoleniem, licząc że stanowi ona początek długoterminowej polityki porządkowania i upraszczania prawa dla przedsiębiorców. Prosimy o zapoznanie się z projektem ustawy i zgłaszanie Państwa komentarzy.

 3. Piotr Hadrysiak pisze:

  Nareszcie krok z duchem czasów. Uelastycznienie definicji rzemieślnika to krok w dobrym kierunku. Jednoosobowa działalność gospodarcza w świetle obowiązującego prawa przestaje być atrakcyjna zarówno w sferze podatkowej jak i obciążeń prawnych. A rzemieślnikiem się jest z wykształcenia i sposobu pracy a nie statusu prawnego.

  Nazwa firmy : PHU BOBAS
 4. Piotr Antoszewski pisze:

  Wreszcie !!!!! Nie tylko słowa, ale krok z duchem czasu i rozwoju gospodarczego. Może to doprowadzić do rozwoju, a nie zamykaniu działalności małych firm rodzinnych - rzemieślniczych.

  Nazwa firmy : Antmot - Piotr Antoszewski
 5. Michał Kojło pisze:

  Popieram projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, a w szczególności: "w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle" poprawi to wizerunek naszego rzemiosła i zaufanie klienta.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce
 6. Janusz Borzyński pisze:

  Z nieskrywanym zadowoleniem środowisko rzemieślnicze i organizacje rzemiosła przyjmują zmiany w prawie, które likwidują nieżyciowe ograniczenia i przynajmniej częściowo upraszczają zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Niestety często – z powodów bliżej nieznanych – ustawodawca zatrzymuje się „w pół kroku” nie uwzględniając wszystkich sytuacji gospodarczych. Tak też jest i w przypadku omawianego projektu. W redagowanej ustawie zabrakło konsekwencji, gdyż wg zaproponowanej definicji „rzemieślnika-rzemiosła” przedsiębiorcy-rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą ze wspólnikiem lub wspólnikami, nie będą mogli wybrać tej formy prawnej. Jestem przekonany, że jest to tylko niedopatrzenie redakcyjne, które sam autor ustawy w porę poprawi.

  Nazwa firmy : Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
 7. Halina Matejek-Caban pisze:

  Rzemiosłem powinno być wykonywanie działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego i nie powinno ograniczać się ich działalności tylko do jednoosobowej spółki. W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstawały jak grzyby po deszczu. Spółki te działały w oparciu o przepisy Kodeksu handlowego z 1934 roku, który obowiązywał aż do 2000 roku. Wszystkie spółki prawa handlowego były wtedy obowiązkowo zrzeszone w strukturach rzemieślniczych. Wobec powyższego propozycja ZRP nie jest rewolucyjna, jest to powrót do tego co już było i dobrze funkcjonowało w rzemiośle.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 8. Paweł Morawczyński pisze:

  Projekt korzystnie wpisuje się w proces uproszczania procedur urzędniczych związany z dygitalizacją gospodarki. Dobrze oceniam to, że w Kodeksie postępowania administracyjnego zmieniany § 4. przewiduje możliwość wydania zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie - zaświadczenie takie byłoby opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Mniej papieru, mniej zachodu i oszczędność czasu petenta, odetchnie też środowisko przez mniejszą ilość odpadów na wysypiskach i odczynników chemicznych zużywanych w firmach poligraficznych.

  Nazwa firmy : NORMEX
 9. Piotr Staszewski pisze:

  Można mieć nadzieję, że poprzez zmianę art. 8 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi będziemy mieli więcej pozytywnych dla mikro firm precedensowych orzeczeń sądowych w sporach między nimi a organami administracji państwowej, dzięki umocowaniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który zgodnie z nowym zapisem tego paragrafu może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, stosując przepisy dotyczące postępowania prokuratorskiego. Trzymam kciuki za Rzecznika.

  Nazwa firmy : Staszewski Hair-Design Piotr Staszewski
 10. Marek Telak pisze:

  Warto odnotować wprowadzenie w projekcie ustawy prawa do popełnienia błędu przez wprowadzenie pierwszeństwa dla pouczania przed karaniem w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej przez mniejszych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Według dostępnych danych większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, wynika  nie z ich złej woli, lecz ma charakter nieintencjonalnych pomyłek. Pierwszeństwo dla pouczania przed karaniem ma sens, zwłaszcza że nowy przepis dotyczy naruszeń mniejszej wagi oraz naruszeń jednorazowych, których skutki zostałyby usunięte w odpowiednim terminie. W szerszym kontekście chodzi też o zmianę podejścia pracowników urzędów skarbowych z filozofii kontroli i karania na rzecz filozofii wspierania i życzliwego podejścia do podatnika. Jestem za.

  Nazwa firmy : Marek Telak WCE Matel Sevice
 11. Elżbieta Lutow pisze:

  Jest to projekt bardzo ważny dla rzemiosła. Przede wszystkim dlatego, że poprzez nowelizację ustawy o rzemiośle proponuje poszerzenie katalogu form prowadzenia działalności gospodarczej przez rzemieślników, wprowadzając do definicji rzemiosła także niektóre spółki prawa handlowego. Będą to przede wszystkim spółki osobowe ale i też jednoosobowe spółki kapitałowe, jeśli powstały w wyniku przekształcenia firmy osoby fizycznej. We wszystkich z nich wspólnicy muszą posiadać kwalifikacje zawodowe. W przypadku spółek osobowych warunek ten musi spełniać, co najmniej jeden ze wspólników, o ile pozostałymi są członkowie bliskiej rodziny. ZRP zdaje sobie sprawę, że oczekiwania naszego środowiska były większe i zapewne chcielibyśmy aby spółką rzemieślniczą mogła być nie tylko spółka jednoosobowa z o.o. powstała w wyniku przekształcenia. ZRP wcześniej składał takie postulaty. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy przede wszystkim samorządem zawodowym przedsiębiorców i to zawodowość wyróżnia nas od pozostałych organizacji przedsiębiorców. Dlatego propozycje poszerzające katalog podmiotów zaliczanych do rzemiosła, generalnie oparto na spółkach osobowych, tak jak to jest w niektórych samorządach zawodowych. Choć nie wszystkich, ale unormowanie tego nie jest łatwe. Sądzę, że takie intencje mieli także Autorzy rządowego projektu ustawy . Dzisiaj pozostaje nam tylko wspierać ZRP, żeby ustawa przeszła pomyślnie cały tryb legislacyjny. Bardzo ważne propozycje dla rzemiosła zawiera też projekt noweli ustawy o CEIDG. Proponuje się nią wprowadzić możliwość uwidaczniania w CEIDG informacji o kwalifikacjach czeladnika i mistrza zdobywanego w systemie kształcenia rzemieślniczego. Możemy być zadowoleni, że program pilotażowy w tym zakresie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło rozpocząć od rzemiosła. W dalszej kolejności objęte zostaną nim zapewne inne profesje.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 12. Dorota Malinowska pisze:

  W związku z trwającymi konsultacjami Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Związek Rzemiosła Polskiego, reprezentujący środowisko rzemieślników, przekazał stanowisko do wybranych propozycji regulacji objętych tym projektem do Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. ZRP docenia wkład Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w przygotowanie zmian w ustawie o rzemiośle ukierunkowanych na poszerzenie definicji rzemiosła. Przedłożone propozycje to znaczący postęp w działaniach na rzecz umożliwienia rzemieślnikom prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o kolejne, dotychczas niedostępne dla nich formy prawne. Pozytywnie ocenione zostały także zmiany w CEIDG umożliwiające uwidacznianie w niej informacji na temat posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji zawodowych, w tym rzemieślniczych. Niezależnie od waloru informacyjnego, rozwiązanie to będzie także dobrą formą promocji kwalifikacji zawodowych. Zaproponowane zmiany wytyczają ścieżkę do kolejnych etapów prac lub nowych inicjatyw legislacyjnych, które w większym stopniu otworzą rzemiosło na spółki prawa handlowego, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące drugą - po firmach osób fizycznych, najpopularniejszą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Tę opcję zapewne chętnie wybieraliby również rzemieślnicy i ich sukcesorzy, o ile zostałyby zapewnione odpowiednie ku temu ramy prawne z zachowaniem wyróżników rzemiosła, jakimi są kwalifikacje zawodowe i udział pracy własnej. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem: https://bit.ly/2PhF8nk

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 13. Jarosław Romaniuk pisze:

  Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego przedstawione w wystąpieniu do Ministerstwa i Przedsiębiorczości i Technologii obejmuje także propozycję dotyczącą zmiany ustawy o rzemiośle w zakresie odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające. Unormowanie stawek za egzaminy i ich podwyżka jest konieczna jeśli chcemy zachować odpowiednio wysoki poziom egzaminów i wydawanych na ich podstawie świadectw. Realny problem stanowi jednak powszechnie obserwowane zjawisko zaniżania stawek przez nie zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego izby rzemieślnicze, zaniżające stawki egzaminacyjne. Taka sytuacja odbija się na poziomie samych egzaminów, tak więc niezależnie od stawek egzaminacyjnych należałoby przeprowadzić kompleksową sanację samorządu gospodarczego rzemiosła, by nie dopuszczać do podobnych, niekorzystnych praktyk, które w końcowym rezultacie negatywnie odbijają się na prestiżu zawodów rzemieślniczych, mistrzów i czeladników.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosla Polskiego
 14. Katarzyna Czyż pisze:

  Dobrze, że przewiduje się zmianę ustawy o CEIDG, gdyż przedsiębiorca uczciwie prowadzący swoją firmę, posiadający udokumentowane kwalifikacje zawodowe w wyniku zdanymi egzaminów mistrzowskich, będzie się mógł teraz pozytywnie wyróżnić na tle innych firm działających nierzadko w szarej strefie, których właściciele nie mogą potwierdzić w jaki sposób nabyli odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu. Dla utrzymania prestiżu dobrego rzemieślnika nasze środowisko powinno promować solidnych, wykwalifikowanych rzemieślników, kontynuujących naukę zawodu i doskonalących raz nabyte umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego.

  Nazwa firmy : Zakład Stolarski Katarzyna Czyż
 15. Marta Niesiobędzka pisze:

  Im więcej przepisów deregulacyjnych, tym lepiej dla przedsiębiorczości i dla całej gospodarki, która jak powszechnie wiadomo jest przeregulowana. Jeśli chcemy by gospodarka dobrze się rozwijała, potrzeba ulżyć małym przedsiębiorcom, ograniczać nadmiernie rozbudowaną sprawozdawczość i biurokratyczne procedury określające zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

  Nazwa firmy : AKADEMIA KREOWANIA WIZERUNKU Marta Niesiobędzka
  • Wiesław Bełza pisze:
   Zgadzam się z opinią Pani Niesiobędzkiej. Projekt idzie w dobrym kierunku. Należałoby w ogóle zmniejszyć ilość ustaw i rozporządzeń, które czytają tylko prawnicy.
 16. Mirela Krugel pisze:

  Projekt ustawy uwidacznia i wzmacnia pozycję firm rzemieślniczych na rynku, co wypada odnotować z zadowoleniem, gdyż jest pewna odmiana w stosunku do wieloletniej polityki lekceważenia przez państwo znaczenia mikro firm, w tym firm rzemieślniczych. Chciałoby się by przepisy ustawy znajdywały odzwierciedlenie w przepisach szczegółowych niższego szczebla, które mogłyby przyczynić się do faktycznego zmniejszenia lub wyeliminowania niektórych wymogów formalnych narzucanych na MŚP krępujących ich codzienną działalność gospodarczą.

  Nazwa firmy : Adamowscy sp. z o.o.
 17. Dorota Malinowska pisze:

  Wprowadzono kilka zmian w tekście ustawy. Zapraszamy do zapoznania się z jej nowym brzmieniem: https://bit.ly/2I0IQOX

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 18. Marek Teczyński pisze:

  Wypada wyrazić zadowolenie z uproszczeń przewidujących możliwość składania podpisów elektronicznych pod dokumentami przygotowywanymi z udziałem upoważnionych pracowników administracji publicznej z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego w formie dokumentu elektronicznego, to jest kwalifikowanych podpisów elektronicznych, podpisów osobistych lub podpisów zaufanych. To duża oszczędność czasu i nerwów.

  Nazwa firmy : Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych DEM
 19. Tadeusz Gargas pisze:

  Dobrze, że dyskutowany projekt ustawy wzmacnia pozycję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zmieniając choćby artykuł 398 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje możliwość by Rzecznik wnosił skargę kasacyjną od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku albo od umorzenia postępowania kończącego postępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszłoby do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego i jeżeli przez wydanie orzeczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych doszłoby do naruszenia praw przedsiębiorców.

  Nazwa firmy : Mechanika Pojazdowa Tadeusz Gargas
 20. Dorota Malinowska pisze:

  Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego na temat ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych: https://bit.ly/2RBkUG1

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego
 21. Dorota Malinowska pisze:

  Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Tzw. Pakiet Przyjaznego Prawa wprowadza zmiany w 69 różnych ustawach. Pakiet Przyjaznego Prawa to wspólna praca wszystkich resortów, której celem ma być zmiana przepisów, które ograniczają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dla środowiska rzemieślniczego kluczowe jest wprowadzenie możliwości wyboru innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz jednoosobową spółkę kapitałową, jeżeli jest ona MŚP. Warunkiem jest, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej. Ustawa również modyfikuje i rozwija zasady sukcesji przedsiębiorstw. Po śmierci jednego z małżonków, którzy są właścicielami firmy, będzie można powołać drugiego na tymczasowego przedstawiciela, który będzie zarządzał firmą do czasu załatwienia postępowania spadkowego. Pozostałe zmiany istotne dla małych i średnich przedsiębiorców: Prawo do błędu - przysługiwać będzie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej lub po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Przed nałożeniem grzywny lub administracyjnej kary pieniężnej przedsiębiorca będzie wzywany do naprawienia przewinienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprosta zadaniu otrzyma jedynie pouczenie. Z prawa do błędu będą mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ochrona konsumencka - po zmianach przedsiębiorcy wpisani do CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami będą chronieni tak jak obecnie konsumenci. Dotyczy to m.in. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, niedozwolonych klauzul w umowach czy rękojmi za wady. Ochrona dotyczyć będzie tylko tych umów, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Wydłużenie okresu na składanie oświadczeń przez odbiorców energii elektrycznej - przedłużenie terminu złożenia oświadczenia przez przedstawicieli MŚP umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r. Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie - celem zmiany ma być poprawa konkurencyjności polskich portów. Zamiast restrykcyjnego terminu 10 dni od odprawy celnej lub od dnia wydania decyzji celnej przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, czyli do 25. dnia następnego miesiąca.

  Nazwa firmy : Związek Rzemiosła Polskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza siedziba:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

Kontakt z nami:

Telefon: 22 50 44 223
Telefon: 22 50 44 314
Fax: 22 831 96 10
E-mail: nzn@zrp.pl
E-mail: d.malinowska@zrp.pl

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.zrp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Związek Rzemiosła Polskiego
facebookfile-pdf-omenu